Stadgar för Sjötofta Fibernät Ekonomisk förening

§ 01 Firma
Föreningens namn är Sjötofta Fibernät ekonomisk förening

§ 02 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning till kommunikationsnät för bredband (bl.a. data- och telekommunikation) och tjänster för nyttjande av anslutningen samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 03 Styrelsens säte och föreningens verksamhetsområde
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Tranemo kommun. Föreningens verksamhetsområde är Sjötofta med omnejd.

§ 04 Medlemskap
Till medlem kan antas fastighetsägare inom föreningens verksamhetsområde och som har tecknat avtal om anslutning av fastighet till föreningens kommunikationsnät, eller om sökande i övrigt kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara dormell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

§ 05 Medlems åliggande
Varje medlem är skylduig att att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 06 Insats
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 20 000 SEK för varje ansluten fastighet enligt årsmötets beslut. Insatserna skall betalas till föreningens bankkonto i enlighet med vad som stipuleras i respektive anslutningsavtal. En insats återbetalas i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. lagen om ekonomiska föreningar.

§ 07 Årsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 08 Övriga avgifter
För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

§ 09 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till förreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelande om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 10 Avgång
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapetsårets slut. Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen minst tre (3) månader före räkenskapsårets slut. Annars sker avgången först vid påföljande räkenskapsårs slut. Sker avgång på grund av uteslutning skall styrelsens beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapesårets slut. Upphävs beslutet av föreningsstämman har eventuell avgång som skett dessföreinnan ingen verkan.

§ 11 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst en och högst två suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 13 Revisorer
Föreningsstämman skall årligen välja lägst en och högst två revisorer och högst en revisorsuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Årsavgift och andra avgifter.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
13. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
14. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

§ 17 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 18 Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

§ 19 Kallelse och andra meddelanden
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev med posten. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Revisor skall genast underrättas om kallelse. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

§ 20 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas för särskilt ändamål.

§ 21 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §6.

§ 22 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 Övrigt
Beträffande förhållandena i övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Att dessa stadgar antagits vid föreningens extra årsmöte den 23 april 2014 samt vid ordinarie årsmötet den 18 juni 2014 intygas av Jonas Andersson och Paul Leandersson

Stadgarna registrerades av Bolagsverket den 2014-09-08

 

Åter till Sjötoftasidan

 

Webbmaster Jöran Spångberg