Sjötofta Kyrka

VÄLKOMMEN TILL SJÖTOFTA KYRKA.

Sjötofta kyrka i Karl-Johan stil, invigdes 15 augusti 1855 utav biskop Anders Bruhn. Den ligger mycket vackert intill Stomsjön i skogsbygden Sjötofta och tillhör Tranemo pastorat. Kyrkan, som är uppförd i trä med stora fönster, är vitmålad. I stenfoten under koret finns en liten blylåda som Anders Sjölin förfärdigat. I grundstenen ligger följande mynt: 1 riksdaler, 1 shilling och 4 rundstycken. Över huvudingången på kyrktornet står att läsa: Uppförd under Oscar den I:s regering 1853. När kyrkan byggdes var hela församlingen angelägen och byggnaden genomfördes med dagsverken som fördelades bland alla i bygden.

När Sjötofta fick sin första kyrka är obekant. Av Tranemo gälds kyriobok framgår att Sjötofta socken existerade redan under den katolska tiden och hade kyrka då. Det finns inga uppgifter på hur den såg ut. Den kyrka som revs när den nuvarande byggdes var uppförd 1631 och invigdes samma år som Gustav II Adolf stupade vid Lützen, 1632, av Göteborgs stiftschef, Andreas Prytz. Han var biskop men titulerades Superintendent. Den kyrkan var också uppförd i trä, 28 alnar lång och 13 alnar bred, från början utan sakristia och med fristående klockstapel. Invändigt blev såväl väggar som tak försedda med figurmålningar år 1703, då den " förste hedervärde åldermannen i målarskrået i Göteborg Eric Ericson Grijs stofferat hela kyrkan och predikstolen " för 105 daler silvermynt. Man tror att målningarna liknade dem i Mossebo kyrka. När den gamla kyrkan revs och den nya uppfördes, såldes virket från den gamla på auktion. Därför skingrades tyvärr dessa målningar. Endast rester har återfunnits och återlämnats till församlingen. En del har fått sin plats i sakristian, där man också finner en pilaster med utskuret, kronprytt huvud troligen en bild av himladrottningen Maria. En del finns i trappan upp till läktaren på den s.k. kvinnosidan. Ännu hoppas man kunna finna sådant material och återställa det. Den gamla kyrkan hade också ett gravkor eller öppna gravar under kyrkans golv. Säteriernas adelsfolk lät begrava sina döda där intill slutet av 1700 -talet.

När vi går från vapenhuset in i nuvarande Sjötofta kyrka kan vi se inventarier från den gamla kyrkan, som blivit bevarade. De utgörs främst av träskulpturer som finns på långsidorna och i koret. På långsidorna finner vi också delar av den gamla kyrkans altare. De utgör tillsammans en bild av den treenige Guden: Fadern, Sonen och Helige Ande. På södra långsidan över ingången ser vi Fadern med sina händer utsträckta: Han som skapar och uppehåller oss. Därunder sänker sig Anden ner såsom en duva, alldeles så som skedde vid Jesu dop och Faderns röst kom från himlen:" Du är min älskade son i Dig har jag funnit behag."

Framme vid korväggen finner vi de fyra evangelisterna. Två på var sida om altaret med sina sedvanliga symboler: Matteus med ängel (människa), Markus med lejon, Lukas med oxe och Johannes med en örn. Symbolerna hänger samman med det sätt de börjar sina evangelier.

 Altaret och predikstolen är tillverkade av den store konstnären Johannes Andersson i Ollsbo Mjöbäck, vilken fått fortroendet att utforma många altartavlor i Halland och Västergötland. I Mjöbäck finns en altartavla och predikstol som nästan identiska med de i Sjötofta.

Altaret i Sjötofta kyrka domineras av korset . Kristi kors är tomt. Han har lämnat det. Kvar sitter överskriften I.N.R.I. Jesus från Nasaret Judarnas Konung. Törnekronan är kvar och kanske soldatmanteln som han fick vara utklädd i. Bakgrunden till korset är Jerusalem, dess hus och tempel. Själv är den korsfäste uppstånden och osynligen verksam i sin församling med sitt ord och sina sakrament. Korset står som ett vittne och ett segertecken. Den treenige Gudens härlighet symboliseras genom den strålgivna triangelns tecken både över korset och på altarbordet.

 Sjötofta kyrkas nattvardskalk i silver är från 1790.

Då man och kvinna avlägger sina löften inför Gud, viges äkta makar, finns för dessa gudstjänster en vacker brudkrona som skänkts till Sjötofta kyrka av syföreningen God Vilja år 1943. Vid altaret finner vi också kyrkans dopfunt. Dopfatet är av nysilver och Sjötofta kyrka erhöll den som gåva 1903. Dopfatets inskription lyder: " Låten barnen komma till mig och förmenen dem det icke, ty Guds rike hör sådana till." Mark 10: 14. Dopfunten, som är en gåva från 1940, är av trä. Dopets ansvar står inskuret på dopfunten med bibelordet:" I alla som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt Eder Kristus." Gal.3:27.

1972 fick kyrkan en dopkanna i silver.

Vid altaret står vid julhögtiden en vacker julkrubba. Stallet är tillverkat i Sjötofta och skänkt till kyrkan. Figurerna, utskurna i trä i Oberammergau, är skänkta av tacksamma församlingsbor, 1970. .

Stånduret vid koret är från 1780.

Församlingens givmildhet är stor. Minst 5 av de 6 ljuskronorna på läktare och långhus är skänkta liksom lampetterna vid långväggarna. Ljuskronorna i mässing är tillverkade av gelbgutare Erik Johansson Hästö St Sjötofta (1812- 1885). ( det berättas att han använde den öppna spisen som värmekälla vid tillverkningen). De två lampetterna med levande ljus framme i koret och två ljusstakar på altaret är tillverkade av Åke Lundin, Brämhult, en ättling till ovan nämnde Erik Johansson. Även 6 mässkrudar, därav en äldre svart, två vita, en grön, en röd och en violett. Färgerna är kyrkoårets vanliga och skall tjäna förkunnelsen. Svart (sorg), vit (glädje), grön (tillväxt), röd (Ande och martyrskap) och violett (bot). På predikstolens sida sitter ett gammalt, fint krusifix av trä med Kristus på korset. Det är också från den gamla kyrkan och har säkert bildat en grupp tillsammans med de två andra figurerna på samma vägg, Jungfru Maria och lärjungen Johannes som båda stod vid Jesu kors

Tittar vi nu på predikstolen och på platsen bakom prästens huvud finns i bild återgivet: korset, gisslet, staven med ättiksvampen och spjutet som stacks i Jesu sida. I predikstolstaket står Herrens namn på hebreiska, för att påminna om att Han är densamme i Gamla och Nya testamentet. På predikstolen finns också ett gammalt timglas med kopparstativ. Kanske från 1600-talet.

Orgelverket på läktaren byggdes 1870 av Carl Elfström, Jönköping för 2 500:-, i sju stämmor. Det bygges om 1925 av Levin Johansson i Liared och1969 gav Tostareds kyrkorgelfabrik orgeln nya stämmor och omdisposition. Sjötofta kyrka har renoverats 1924, 1950 och 1969. Återinvigningen förrättades av biskop emeritus Elis Malmeström den 9 nov 1969 efter en mycket omfattande in- och utvändig renovering. Vid senaste restaureringen frigjordes utrymmen under läktaren från bänkplatser och två rum inreddes. Ett på var sida mittgången. De används till söndagsskola, konfirmationsundervisning, sammanträden, kyrkkaffe mm. Kyrkans fönster fick nu också solbrytande glas och ett brandsäkert arkiv anordnades i källaren.

Toaletter finns i vapenhuset och i sakristians källarvåning. Talarpulpeten "lillpredikstolen" i koret anskaffades 1976 och används flitig.

En ny orgel installerades en tisdag 1994. Detta är en fantastisk digitalorgel byggd i USA av Allen Organ Co. I originalutförande har orgeln 22 stämmor samt en "expander" med ytterligare 20 stämmor. Orgeln kan förprogrammeras. Med den nya orgeln har kyrkan fått en sammanhållen musikplats.

Kyrkklockorna som hänger i tornet, som är kyrkans västra del, är av olika storlek och har mycket vacker klang. Den stora är från medeltiden men saknar inskrift. Den lilla klockan är ny sedan den stora spräcktes vid ringning år 1895. Klockorna ringer med mekanisk ringanordning sedan 1950.

Den digitala orgeln invigdes den 21 maj 1994. Orgeln kommer från Allen Organ Company USA .Den har 22 stämmor och mycket större kapacitet än en vanlig piporgel. Det är en orgel med fantastisk möjlighet och underbart ljud.som tillgodoser den mest kräsne musiker

Idag kan vi sitta i en uppvärmd kyrka. Då kyrkan var nybyggd fanns ingen värme alls. 1895 sattes in en kamin och i den eldades från 1 nov. -1 april men den kunde aldrig nöjaktigt värma upp kyrkan. 1950 byttes den då sönderbrända kaminen ut mot värmeledning enligt lågtrycksångsystemet och den andra söndagen i advent 1950 kunde kontraktsprost M. Svedberg återinviga kyrkan efter diverse förändringar och hälsa kyrkobesökarna välkomna till både en uppvärmd kyrka och bekvämare bänkar.

Bårhuset byggdes 1968.

Tavlan av trä över dörren från vapenhuset med inskriptionen: Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det får bli avslutning på denna informationsskrift.


Kyrkans vackra predikstol

  


En spännande dekor över sidoingången.

  


Vy inne i kyrkan

  


Kyrkan sedd snett bakifrån

  

Webbmaster Jöran Spångberg